Haftarot for Yom Kippur - הפטרות ליום כיפור

Haftara Shaharit
Haftara Minha (Yona)


Comments

Popular posts from this blog

Ki Eshmera Shabbat (Rasd Dil) w/Shavat Aniyim - כי אשמרה שבת (רצד דיל) עם ראו בנים

Lechu Neranena - לכו נרננה