Haftara Vaera French and Spanish tunes - הפטרת וארא נוסח מרוקו צרפתי וספרדי

French Moroccan


Spanish Moroccan


Comments

Popular posts from this blog

Ki Eshmera Shabbat (Rasd Dil) w/Shavat Aniyim - כי אשמרה שבת (רצד דיל) עם ראו בנים

Lechu Neranena - לכו נרננה