Haftara Vayishlah French and Spanish tune - הפטרת וישלח נוסח מרוקו צרפתי וספרדי

French Moroccan


Spanish Moroccan


Comments

Popular posts from this blog

Havdala - הבדלה

Pesah 1 - Hagada shel Pesah complete - פסח 1 - הגדה של פסח שלם