Haftara Haye Sara French and Spanish tune - הפטרת וירא נוסח מרוקו צרפתי וספרדי

French Tune


Spanish Tune


Comments

Popular posts from this blog

Havdala - הבדלה

Pesah 1 - Hagada shel Pesah complete - פסח 1 - הגדה של פסח שלם